Rekrutacja

 

 
 
Dokumenty
 
Potwierdzenie woli rodzica o przyjęcie do pierwszej klasy (od 08.06 (godz. 9:00) do 16.06 (do godz. 15.30)
 -------------------------------------------
 
 
 

Terminarz rekrutacji do I klasy SP4

Data

Zdarzenie

18.04 - 08.05

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkołach - w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. pon. 7.30-16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30

18.04 - 12.05

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

07.06 godz. 09.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

08.06 - 16.06

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

19.06 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

20.06 - 23.06

Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

13.06 - 26.06

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

11.07 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

12.07 - 17.07

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia - składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

19.07 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 
-------------------------------------------
 
 

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się Zgodnie z Ustawą  z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Art. 204.

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

 

 

 

Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

28 lutego br. Prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenie nr 512/2017 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Projekt ten planowo znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji RMK, tj. 15 marca br. jako akt prawa miejscowego ww. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dokument ten jak wszystkie zarządzenia PMK publikowany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, podobnie jak porządek obrad i projekty uchwał RMK. (link)

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w roku szk. 2017/2018 uzyskają Państwo na stronach serwisu rekrutacyjnego: (link)