Rekrutacja dla ósmoklasistów

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

do klasy pierwszej branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących (dla młodzieży) oraz klasy wstępnej w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych lub z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................    

REKRUTACJA  NA ROK 2020/2021

 

Konkursy przedmiotowe tematyczne konkursy punktowane

Konkursy wiedzy artystyczne konkursy punktowane

Dyscypliny-sportowe konkursy punktowane

Zarządzenie Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2020 konkursy punktowane

 *      CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA - harmonogram i organizacja egzaminu ósmoklasisty  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/*       ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. - rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 (załącznik 1 i 2)


            https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-        
                tym-terminow-skladania-do/

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

Poradnik dla kandydatów
dla klasy pierwszej
liceów ogólnokształcących (dla młodzieży),
techników i branżowych szkół I stopnia
na rok szkolny 2019/2020

(czytaj)

 

 

 

 

 

 

Terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminy składania dokumentów
do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych

(czytaj)

 

 Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty
w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
w tym terminów składania dokumentów
do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych

(czytaj)

 

 Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny
2019/2020 (oddziały ogólnodostępne)

(czytaj)

 

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty
w sprawie rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny
2019/2020